Expoträff tisdag 23 juli kl 18.00

Öppet Hus torsdag 25 juli kl 18.00

Impro för ängsliga har sommaruppehåll

Onsdagsgrupp öppen för intresseanmälan

Vår trivsamma lokal

Vår föreningslokal finns på St Göransgatan 78, i gatuplan. Vi har ett stort och två mindre samtalsrum. Varmt välkommen!

Intressepolitiskt arbete hos ÅSS – vill du bidra?


Många ser enbart det medlemsarbete vi bedriver i ÅSS-föreningarna i form av öppet hus, samtalsgrupper och liknande. Men en annan mycket viktig del av vårt arbete är det som brukar kallas intressepolitik, att i dialog med politiker, vårdpersonal och andra föra fram vår intressegrupps syn på aktuella frågor av betydelse för våra medlemmar.

I landet finns det många syskonföreningar till ÅSS, man skulle kunna säga att det finns åtminstone en intresseförening för varje diagnos inom det psykiatriska området. I Stockholm har vi ett utvecklat samarbete mellan alla dessa olika föreningar på regional och lokal nivå och det finns ett samarbetsråd mellan föreningarna och den enhet inom region Stockholm som svarar för upphandlingen av den psykiatriska vården.

Det finns också råd inrättade vid de olika kliniker som svarar för den psykiatriska vården, ofta kallade patient- och närståenderåd eller något liknande. I dessa råd samarbetar representanter för olika föreningar med företrädare för utförare av vården. De flesta klinikerna har i sin organisation en funktion som benämns Bisam, brukarinflytandesamordnare, som fungerar som sammanhållande för rådens arbete.

Vi har med åren lärt oss att om vi ska kunna få genomslag för våra idéer och synpunkter och påverka utvecklingen krävs det ett långsiktigt arbete för att skapa goda kontakter med såväl utförarna av vården som med ansvariga politiker. Vi har nu kommit så långt att vi i det s.k. Psykiatribeställarens brukarråd får vara med och utforma underlagen för beställningar av psykiatrisk vård och delta i uppföljningen av hur vården utförs. Rådet får också ungefär en gång per år tillfälle att sammanträffa med representanter för regionens närmast ansvariga politiska organ, Psykiatriberedningen.

Dessa direkta kontakter med ansvariga politiker ser vi som oerhört viktiga i det intressepolitiska arbetet och det är en väldig styrka att kunna göra det i nära samarbete med övriga föreningar med närliggande intressen. Ett bra exempel på vad vi föreningar kan uppnå i samverkan är inrättandet av den s k Psykiatriambulansen i Region Stockholm. Det var ett antal föreningar som gemensamt gjorde en framställan till regionen i saken vilket ledde fram till de politiska besluten. Vi som var med i det arbetet känner oss stolta över resultatet och vi ser ju nu hur exemplet följs på olika andra håll i landet.

Från ÅSS håll ser vi att i en del av våra syskonföreningar är det ganska vanligt att anhöriga deltar i föreningsarbetet och då inte minst i det intressepolitiska arbetet. Det är ju uppenbart att många som är drabbade av psykisk ohälsa på grund av sin sjukdom har svårt att själva engagera sig t ex i mötesverksamhet. Det skulle vara en stor fördel om fler anhöriga till ÅSS-medlemmar kunde delta i vårt arbete.

Är du intresserad? Hör av dig till oss!

Sven Hallberg, vice ordförande ÅSS Stockholm
ÅSS tipsar om böcker
Aktuellt och läsvärt

Ungdomar och suicid på nätet

Ungdomar och suicidkommunikation. Vad pågår på de digitala plattformarna? Unga med hög självmordsrisk använder internet målinriktat. Där är forum…