Krisreaktioner

En kris kan sägas vara ett resultat av att ens tidigare erfarenheter och kunskaper plötsligt inte räcker till för att förstå och hantera den situation man hamnat i. Det kan upplevas som om världen plötsligt inte går att känna igen. Det kan kännas omöjligt att förstå eller hitta en lösning på det som händer.

Det finns många olika händelser och situationer i livet som kan leda till att man hamnar i kris. Ibland kan krisen komma smygande. Det kan vara omständigheter som man levt med under en tid som utlöser krisen, till exempel ekonomiska problem, arbetslöshet, en skilsmässa eller en sjukdom.

Andra händelser i livet kommer mer plötsligt och oväntat. Det kan vara extrema situationer som utlöser en kris, till exempel en svår olycka, ett överfall, ett dödsfall eller en naturkatastrof.

Olika människor reagerar olika starkt även om de drabbas av liknande händelser. Erfarenheter har haft under livet är betydelsefulla för hur man upplever och hanterar de svårigheter som man utsätts för.

I början kan man bli rädd för att man ska bli psykiskt sjuk eftersom man mår så dåligt.

För många är det viktigt att få sätta ord på det som hänt och de svåra känslor det inneburit. Då är det viktigt att hitta någon man litar på och som kan lyssna. Ju fler gånger man får berätta om det som hänt ju närmare kommer man den punkt där händelsen blir en del av en själv och något som man kan leva med.

Livet blir oftast inte som det var innan händelsen som utlöste krisen. Många kan uppleva att de får en annan syn på livet. Vissa saker blir viktigare än de var tidigare, andra känns mindre viktiga.

Trots att sorgen eller smärtan kanske finns kvar, så kan man så småningom skapa en fungerande tillvaro där erfarenheterna kommer att finnas med men inte längre dominera hela livet.

Läs mer hos Psykologiguiden