Intressepolitik

Vi vill förbättra för alla ångestdrabbade

Arbetet i ÅSS består inte bara av vår medlemsverksamhet med Öppet hus, samtalsgrupper och liknande aktiviteter. En annan mycket viktig del av arbetet är att på olika sätt försöka påverka myndigheter och allmän opinion i frågor som är viktiga för ÅSS medlemmar och alla andra ångestdrabbade. Vi vet att det finns problem i kontakter med vården, försäkringskassan och andra myndigheter. Detta försöker vi påverka genom att föra en dialog med både politiker och myndigheter inom stat, kommun och region.

Samverkan

Ett sätt att göra detta är att samarbeta med andra intresseorganisationer och det gör ÅSS genom att vara med i Funktionsrätt Stockholms stad respektive Funktionsrätt Stockholms län, som är samarbetsorgan för ett stort antal föreningar inom funktionshinderområdet. ÅSS har också representanter i flera av Stockholms stads funktionshinderråd, som finns både i de olika stadsdelarna och i stadens förvaltningar. När det gäller samarbetet med psykiatrin finns det brukarråd knutna till vissa kliniker och ÅSS deltar i arbetet i alla befintliga brukarråd för att på olika sätt bevaka vår grupps intressen.

Kontakta ÅSS

Vi kan inte ta upp enskilda ärenden men om du har förslag på frågor av allmänt intresse som ÅSS borde driva i kontakterna med myndigheterna är du välkommen att kontakta oss.

Du är också välkommen att höra av dig om du på något sätt skulle vilja delta i det intressepolitiska arbetet!

ÅSS Stockholms intressepolitiska program

ÅSS är en ideell förening som bygger sin verksamhet på kamratstöd och hjälp till självhjälp. Utgångspunkten för all verksamhet skall vara personligt engagemang, baserat på en gemensam värdegrund. Denna värdegrund innefattar omtanke om medmänniskan, gemenskap, empati och tolerans.

ÅSS vill motverka alla slags negativa fördomar, i synnerhet mot psykiska funktionshinder och mot de individer som lever med sådana besvär.

Dagens samhälle är hårt och ställer stora krav, inte minst arbetsmarknaden. Förekomsten av ångestsyndrom tenderar att ständigt stiga, vilket åtminstone delvis kan förklaras med yttre faktorer, ofta på samhällsnivå. Individen förväntas vara stresstålig, socialt välfungerande och högpresterande på ett flertal olika områden. Detta leder till att många inte kan leva upp till kraven och hamnar i en form av utanförskap – eller till och med isolering. Även den som är närstående till en person som lever med en psykisk problematik, kan uppleva en känsla av utanförskap och bristande förståelse från omgivningen.

ÅSS vill vara en mötesplats där alla känner sig bekräftade och behövda. Inom föreningen skall alla kunna finna en tillhörighet och en känsla av gemenskap och lika värde.

Opinionsbildning – mål

ÅSS vill bidra till att skapa ökad kunskap om och förståelse för ångestsyndrom. Föreningen vill även arbeta för bättre och mer tillgänglig vård för den som drabbas.

Hälso- och sjukvård

ÅSS verkar för att hälso- och sjukvård ska vara tillgänglig för alla, evidensbaserad och av hög kvalitet. Den som behöver ska ha rätt till såväl medicinsk behandling som samtalsterapi. Psykiatrisk specialistvård ska vara dimensionerad så att den täcker behovet. Särskilda vårdformer ska erbjudas barn och unga respektive äldre.

Socialtjänst

Många av ÅSS medlemmar och besökare har kontakt med socialtjänsten i något ärende. Det kan gälla försörjningsstöd, insatser från socialpsykiatrin (boendestöd, ledsagning) mm. ÅSS arbetar opinionsbildande för att stärka dessa verksamheter och öka utbudet. Vidare ger förbundet information till brukare om deras rättigheter och möjligheter att få ta del av stödet. Förbundet verkar för att stärka möjligheterna för personer med psykisk ohälsa att få ökat stöd i vardagen.

Utbildning

Psykisk ohälsa debuterar ofta tidigt i livet, ofta redan under barn- och ungdomsåren. Detta gör att personer med psykisk ohälsa generellt sett har lägre / kortare utbildning än andra. ÅSS arbetar för uppsökande verksamhet bl a till så kallade hemmasittare, samt ökade möjligheter till utbildning med särskilt anpassning. Exempel är undantag från muntliga redovisningar eller möjlighet till individuellt anpassade examinationsformer.

Kommunikation

Många som har ångestsyndrom har svårt med persontransporter samt att vistas på allmän plats och i allmänna lokaler, s k agorafobi. ÅSS arbetar för att göra såväl transportmedel som gemensamma utrymmen tillgängliga för alla. För den som är i behov av särskilt personligt stöd upplyser förbundet om möjlighet till ledsagning, färdtjänst eller särskilt parkeringstillstånd.

Boende

Det finns särskilda boendeformer för personer med allvarlig psykisk ohälsa. Det är dock få personer inom ÅSS målgrupp som blir aktuella för dessa bostäder. Det är däremot angeläget att alla har rätt till en egen och fast bostad, då detta är en förutsättning för psykisk stabilitet. Vissa behöver dock särskilt stöd i sitt boende för att det ska fungera (t ex boendestöd).

Kultur

Kultur är positivt för hälsan, såväl den psykiska som den somatiska. ÅSS verkar för att personer med ångestproblem ska kunna delta i kulturlivet på lika villkor. Det kan handla om fysisk tillgänglighet på arenor, teatrar eller biografer (många har svårt för trånga utrymmen och bänkrader) men även om kulturella aktiviteter, kurser och färdighetsträningar särskilt anpassade för målgruppen.

Demokrati

ÅSS vill verka för att stärka den enskildes möjlighet att förverkliga sin potential och få ett gott liv oavsett funktionsvariation. Detta förutsätter ett öppet och demokratiskt samhälle där alla medborgare har rätt att fritt uttrycka sig och ta del av samhället på lika villkor.

Frågor vi driver

Kunskap, attityder och värderingar

 • ÅSS vill verka för ökad kunskap om och förståelse för ångestsyndrom och vad dessa innebär.
 • Motarbeta fördomar om psykisk ohälsa i allmänhet och ångestsyndrom i synnerhet.
 • Verka för en helhetssyn på människan.

Vård och behandling, övergripande

 • ÅSS önskar ökade resurser till vård och behandling av ångestsyndrom, samt till forskning och utveckling inom samma område.
 • Vården skall vara öppen för utveckling och förnyelse. Ny kunskap tillkommer ständigt, och detta måste återspeglas i vården, genom såväl kvalitativa som kvantitativa förbättringar. Befintlig och ny kunskap skall tillvaratas och återspeglas i form av olika behandlingsmetoder.
 • Utbilda fler specialister i psykiatri.
 • Fördjupad utbildning och större möjligheter till vidareutbildning för övrig vårdpersonal.
 • Primärvården som första linjens psykiatri kan ifrågasättas. Ångestsyndrom kräver ofta behandling av specialister.
 • Bygg ut den öppna psykiatrin.
 • Det krävs väl fungerande vårdkedjor.
 • Fler slutenvårdsplatser och mellanvårdsformer behövs.
 • Satsa på tidig och aktiv rehabilitering vid psykisk ohälsa.

Vård och behandling, patientperspektiv

 • Patienten och hans / hennes behov skall alltid stå i fokus.
 • All behandling skall ske i samråd och med respekt för med den enskilde patienten.
 • Varje individ skall ha rätt till en egen vårdplan.
 • Behandling skall i högre utsträckning ske multidisciplinärt.
 • Läkemedel, terapi etcetera bör erbjudas i individuellt anpassade kombinationer.

Läkemedel

 • Varje patient skall ha rätt till individuellt anpassad farmakologisk behandling.
 • Kloka listan kan vara ett riktmärke eller en indikator, men får inte användas slentrianmässigt. Standardbehandlingar fungerar för vissa, men långt ifrån alla.
 • Större flexibilitet vad gäller utbyte av läkemedel mot billigaste kopia. Många patienter får bevisligen olika effekt av olika preparat trots att den generiska substansen är densamma.

Stöd och service

 • LSS skall tillämpas generöst. Många med ångestsyndrom behöver stöd i vardagen liksom hjälpmedel av olika slag.
 • Personliga ombud är en viktig verksamhet.
 • Stödpersoner av olika slag skall finnas för den som behöver det. Många med psykisk ohälsa har svårt att föra sin egen talan och att ta sig fram till rätt vård och behandling.
 • Anhöriga och närstående skall kunna erbjudas samtal och andra former av stöd.

Tillgänglighet

 • Psykiska funktionshinder får inte glömmas bort när man diskuterar tillgänglighet.
 • Offentliga miljöer bör i möjligaste mån utformas så att de ger ett lugnt och harmoniskt intryck.
 • Stresskänslighet och kognitiva svårigheter gör att man har svårt att ta till sig information. Detta bör man ta hänsyn till vid utformning av offentliga miljöer, vård- och behandlingsenheter, medborgarkontor etcetera.

Arbetsmarknad

 • Ångestsyndrom kan leda till svårigheter i arbetslivet. Detta bör såväl arbetsförmedling som arbetsgivare ta hänsyn till i högre utsträckning.
 • Vår vision är att varje individ skall kunna utbilda sig och försörja sig genom eget arbete, om nödvändigt med anpassning och stöd av olika slag.
 • Arbetsförmedlingen bör verka aktivt för att stödja personer med psykiska funktionshinder, så att alla kan komma in på arbetsmarknaden.
 • Erbjud större möjligheter till individuell anpassning av arbetsuppgifter och arbetsmiljöer, liksom upplägg av tjänster, arbetstider etcetera.
 • Utökade resurser till lönebidrag och särskilda anställningsformer.
 • Det krävs mer stöd till arbetsgivare vad gäller anpassning av arbete, rehabilitering med mera.