Psykisk hälsa och suicid i Sverige

I denna rapport sammanställer vi statistik från olika datakällor för att ge en sammanfattande och aktuell lägesbild av psykisk hälsa och suicid, bland barn och vuxna, samt att beskriva utvecklingen under 2000-talet. Resultatet visar att merparten av befolkningen har en god hälsa och ett gott psykiskt välbefinnande, men att andelen med psykiska besvär ökar och att fler söker vård för psykiatriska tillstånd.

Rapporten riktar sig särskilt till personer som har i uppgift att planera eller fatta beslut i frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention på nationell, regional eller kommunal nivå.

Läs vidare hos Folkhälsomyndigheten