Kallelse till årsmöte lördagen den 20 april kl 15.00

Alla medlemmar som betalat medlemsavgift för år 2024 hälsas välkomna att delta på årsmötet!

Plats: Föreningens lokal, St Göransgatan 78

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Ångestföreningen i Stockholms stad, org.nr 802400-6739

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer
 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Behandling av verksamhetsberättelse
 7. Behandling av ekonomisk berättelse
 8. Behandling av revisionsberättelse
 9. Avgörande om ansvarsfrihet
 10. Förslag till verksamhetsplan
 11. Fastställande av medlemsavgift
 12. Fastställande av budget
 13. Motioner och propositioner
 14. Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen
 15. Val av ordförande
 16. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
 17. Val av två revisorer och två revisorsersättare
 18. Val av representation till Svenska Ångestsyndromsällskapets kongress
 19. Val av ombud till distriktsföreningens årsmöte
 20. Val av övrig representation
 21. Val av valberedning
 22. Övriga frågor
 23. Avslutning